Iratkezelési szabályzat

Az egyházmegye irattára a Budavári Evangélikus Egyházközség lelkészi hivatalban van. Szabályszerű és gondos kezeléséért az esperes felelős. Munkáját segíti az adminisztrációs feladatokkal megbízott irodavezető.
Az iratkezelés körébe tartozik minden irattári anyag, amely jelenleg a egyházmegye tulajdonában van, az egyházmegyéhez bejövő vagy onnan kimenő levél, nyomtatott vagy elektronikus úton előállított ügyirat, sajtótermék, az egyházmegye működése során készült jegyzőkönyvek, hang- és képfelvételek, fényképek jogszabályok, közlönyök, szabályrendeletek stb.
Az iratokat, kimenő és bejövő iktatószámmal ellátva kell az iktatókönyvet vezetni. 
Az iktatókönyv vezethető elektronikus úton. 

Az egyházközségektől elektronikus úton érkezett dokumentumok csak akkor tekinthetők hivatalosnak, ha azok mellékletben, fejléccel és iktatószámmal ellátott levélként érkeznek. (Ajánlatos pdf. formátum, amely nem módosítható!)
A tárgyévet megelőző iratokat papíralapon is archiválni kell. 
Iratot kölcsönadni nem lehet, arról csak fénymásolat készíthető az esperes külön engedélyével.

A szabályzatot a Budai Evangélikus Egyházmegye közgyűlése a 2007. október 18-án tartott közgyűlésén megtárgyalta és elfogadta.

Napi ige

A szétszóródottakat összegyûjtöm, dicsõvé és hírnevessé teszem õket az egész földön, ahol gyalázták õket. (Zof 3,19b)

Amikor együtt voltak, megkérdezték tõle: Uram, nem ebben az idõben állítod helyre Izráel országát? Így válaszolt nekik: Nem a ti dolgotok, hogy olyan idõkrõl és alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett. Ellenben erõt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek... (ApCsel 1,6?8)